Algemene voorwaarden

Inschrijving voor lessenreeks: gaat via het online inschrijfformulier op de website. Bij de inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Inschrijving geschiedt door middel van het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier door een meerderjarige of wettelijke vertegenwoordiger.

Proefles: Na het inschrijven via de website volg je één proefles. Mocht je na de proefles niet door willen gaan, stuur je een mail naar Info@toneeltuin.nl. Je hoeft niet te betalen voor de proefles en de inschrijving komt te vervallen. We zullen de gegevens verwijderen.

Betaling: het lesgeld wordt voldaan via een factuur. Als de deelnemer minderjarig is, zijn de ouder(s)/verzorger(s) de betalingsplichtige. De factuur wordt halverwege de cursus verstuurd. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. U ontvangt eenmalig een herinnering mocht de betaling niet zijn voldaan. Als de betaling uitblijft, wordt hierna een aanmaning verstuurd en wordt het bedrag verhoogd met € 10,- aanmaningskosten. Indien de betalingsplichtige zijn verplichtingen niet nakomt zullen alle te maken incassokosten voor rekening van de betalingsplichtige komen.

Opzegging: gaat per de mail te worden: info@toneeltuin.nl. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk na aanvang van de lessenreeks.

Verzuim: cursusgelden worden bij verzuim van lessen niet gerestitueerd.

Verantwoordelijkheid: deelname geschiedt op eigen risico. De Toneeltuin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van lijf en goed.

Lesuitval: bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar vervanging of de les wordt ingehaald op een later geschikt moment. Indien lessen worden geannuleerd wegens overmacht is De Toneeltuin niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan – doch het is niet daartoe beperkt – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar De Toneeltuin geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor De Toneeltuin niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen o.a. veranderend beleid vanuit BS de Hazesprong t.o.v. externe huurders, natuurrampen, epidemieën en pandemieën.

Vakanties en feestdagen: lopen parallel aan die van het basisonderwijs.

Onvoldoende inschrijvingen: De Toneeltuin behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij te weinig aanmeldingen.

Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden: De Toneeltuin mag uitsluitend voor promotie-, artistieke- en serviceverleningsdoeleinden beeldmateriaal maken. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt als studiemateriaal ter ondersteuning en ontwikkeling van de producties en lessen, voor publicitaire doeleinden zoals de website, drukwerk of sociale media.

Indien je hiertegen voorafgaand aan het lessen geen schriftelijk bezwaar aantekent (info@toneeltuin.nl o.v.v. de cursus waar je of je kind aan deel neemt) gaat De Toneeltuin er vanuit dat je hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat.

Korting en regelingen: Tweede cursist uit hetzelfde gezin krijgt 10% korting (korting geldt voor het laagste tarief). Daarnaast kunnen ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen met een minimuminkomen een beroep doen op Stichting Leergeld: kijk op hun website voor meer info.

Ziek of verhinderd: Indien een cursist een les niet kan bijwonen in verband met ziekte of andere verhindering, is dit voor eigen kosten. Afmelden graag via het telefoonnummer van De Toneeltuin 06-21107363 of via de groepsapp van de groep waar je kind aan deelneemt.

De huisregels: van De Toneeltuin dienen te worden nageleefd.

Huisregels

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen spullen. Waardevolle goederen kunnen tijdens de les bij de docent in bewaring worden gegeven.

De Toneeltuin huurt ruimte van BS de Hazesprong en zal de huisregels van deze school respecteren waaronder niet rennen en schreeuwen in de gangen.

Bij wangedrag het niet opvolgen van de huisregels of instructies van de docent heeft De Toneeltuin het recht om cursisten deelname aan de cursus te ontzeggen. Dit gebeurt in goed overleg met de leerling en de ouders.

Opgemaakt 22-08-2021